Tablexia 3.9.3 APK (MODs, Unlimited money) Download on Android

Advertisement

Tablexia 3.9.3 APK MODs Unlimited money Download on Android

Tablexia Download .APK MODDED for Android

you can download the latest Tablexia .APK Mod file For Android
Playstore id = cz.nic.tablexia

Tablexia Information

Version 3.9.3
Category Educational
Size 96MB
uploaded by https://modunlimit.com/
Updated 2021-07-28
Required APP Android 4.2+
Totall Download 10,000+

What Is New

DOWNLOAD

Total votes:

Tablexia 3.9.3 APK (MODs, Unlimited money) Download on Android Tablexia je aplikace na trénink kognitivních schopností dětí a mladých lidí s dyslexií. Je určena jak pro školy jako doplněk výuky, tak také pro pedagogicko-psychologické poradny a samozřejmě i pro samostatný rozvoj lidí s dyslexií.

V současné verzi naleznete tyto herní moduly:
Lupiči – trénink pracovní paměti
Podle předem daného pravidla sleduje hráč řadu lidí vstupujících do banky a snaží se odhalit lupiče.

Pronásledování – trénink prostorové orientace
Hráč se snaží poskládat roztrhanou mapu s cestou do lupičova doupěte.

Únos – trénink sluchového rozlišování
Poté, co se detektiv osvobodí ze zajetí, snaží se vystopovat doupě lupičů. Protože měl při únosu zavázané oči, jeho jediným vodítkem jsou zvuky, které během únosu slyšel. Zvuky jsou slova, která jsou schválně vymyšlena jako variace písmen, se kterými mají osoby s dyslexií problémy.

Hlídka – trénink zrakové paměti
Úkolem hráče je pozorně sledovat dům a zapamatovat si, jaká okna se rozsvítila a v kolik hodin.

Střelnice – trénink pozornosti
V časovém limitu musí hráč sestřelením určité květiny, jejíž zadání se stále mění, nasbírat co nejvíce bodů.

Potmě – trénink zrakové seriality
Detektiv si musí naplánovat krok za krokem celou trasu, kudy půjde temným domem, než se vydá na cestu.

Symboly – trénink zrakového rozlišování
Úkolem hráče je v daném časovém limitu najít správné zlodějské značky na okolních domech.

Místo činu – trénink sluchové paměti
Ke správnému odehrání hry je potřeba si zapamatovat pohyb lupiče po místě činu podle zvukového záznamu.

Protokol – trénink verbálních schopností
Detektiv má za úkol vrátit zpět na své místo ukradené předměty přesně podle protokolu.

Tajný kód – trénink sluchové seriality
Hráč musí rozluštit tajný kód a zjistit, jaký zvuk má následovat.

Na stopě
Další hra trénující prostorovou orientaci. Detektiv sleduje pohyb zloděje z městské věže a musí se proplést ulicemi města dříve než vychladnou zlodějovy stopy.

Archiv
Tréninku paměti není nikdy dost a proto je zde hra Archiv. Detektiv se vrací ke starším případům a jeho úkolem je podle černobílé fotografie obnovit místo činu.

Chyť zloděje
Ve hře Chyť zloděje, která je zaměřena na trénink pozornosti, musí detektiv nasbírat potřebné množství důkazů pro dopadení zločince, ale přitom si dát dobrý pozor na nástrahy v cestě.

V aplikaci najdete podrobné Statistiky o průběhu jednotlivých her, kompletně namluvenou Encyklopedii o dyslexii a Síň slávy se získanými trofejemi.

———
Celý projekt vzniká jako open source a pod otevřenými licencemi GPL a Creative Commons v Laboratořích CZ.NIC.
Tablexia is an application for training the cognitive abilities of children and young people with dyslexia. It is intended both for schools as a supplement to teaching, as well as for pedagogical-psychological counseling centers and, of course, for the independent development of people with dyslexia.

In the current version you will find the following game modules:
Robbers – working memory training
According to a predetermined rule, the player monitors a number of people entering the bank and tries to detect robbers.

Persecution – spatial orientation training
The player tries to put together a torn map with a path to the robber’s lair.

Kidnapping – auditory discrimination training
After the detective is released from captivity, he tries to track down the robbers’ lair. Because he was blindfolded during the abduction, his only clue is the sounds he heard during the abduction. Sounds are words that are deliberately coined as variations of the letters that people with dyslexia have problems with.

Patrol – visual memory training
The player’s task is to watch the house closely and remember which windows light up and at what time.

Shooting range – attention training
Within the time limit, the player must collect as many points as possible by shooting down a certain flower, the assignment of which is constantly changing.

Darkness – visual seriality training
The detective must plan the entire route, step by step, to the dark house before setting out.

Symbols – training in visual discrimination
The player’s task is to find the right thief’s signs on the surrounding houses within the given time limit.

Crime scene – auditory memory training
To play the game correctly, it is necessary to remember the movement of the robber around the crime scene according to the sound recording.

Protocol – training of verbal skills
The detective’s task is to return the stolen items to their place exactly according to the protocol.

Secret Code – Auditory seriality training
The player must decipher the secret code and find out what sound to follow.

On the track
Another game training spatial orientation. The detective watches the thief move from the city tower and must weave through the city streets before the thief’s tracks cool.

Archives
Memory training is never enough and that’s why the game is Archive. The detective returns to older cases and his task is to restore the crime scene according to a black and white photograph.

Catch the thief
In Catch a Thief, which focuses on attention training, the detective must gather the necessary amount of evidence to catch the criminal, but at the same time be careful about the pitfalls along the way.

In the application you will find detailed Statistics on the course of individual games, a completely spoken Encyclopedia of Dyslexia and a Hall of Fame with trophies won.

———
The whole project is created as open source and under open licenses GPL and Creative Commons in Laboratories CZ.NIC.
Drobné opravy

You may also like